Lekarze w Regionie - skorzystaj z naszej wyszukiwarki - posiadamy dane ponad 70 tyś gabinetów medycznych

Wpisz minimum 3 znaki. Wyszukiwarka zwraca maksymalnie 25 wyników dla jednego zapytania.

regulamin i polityka prywatności

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  - Audio-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-003) przy ul. Teatralnej 7A, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000231013, NIP 9542510044, REGON 240056687 zwany również „Administratorem Danych”;
  2. Serwis  –  serwis prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.lekarzewregionie.pl;
  3. Użytkownik  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  4. Profesjonalista  – Użytkownik będący lekarzem, lekarzem dentysta, psychologiem, fizjoterapeutą, położną, położnikiem, dietetykiem, terapeutą, a także weterynarzem, oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący czynności medyczne i paramedyczne.
  5. Placówka – miejsce świadczenia usług medycznych oraz paramedycznych.
  6. Profil  – zbiór informacji i opinii na temat Profesjonalisty umieszczony na Serwisie;
  7. Konto  – wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Profesjonalistą, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów;
  3. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  4. umożliwia Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników.
  5. umożliwia umawianie wizyt lekarskich u Profesjonalistów, które udostępniły taką możliwość
 2. Informacje i opinie o Profesjonalistach publikowane są w formie sortowanych list.
 3. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Profesjonalistach.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie konta e-mail,
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji
 2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Profesjonalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Użytkownik zalogowany może ponadto:
  1. wystawiać opinie Profesjonalistach;
  2. zgłaszać nadużycia.
 4. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas rejestracji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Usługodawca nie odpowiada wobec Profesjonalisty lub Placówki za brak pojawienia się Użytkownika na umówionej wizycie, ani wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości odbycia wizyty zainteresowane strony zobowiązane są odwołać wizytę na swoim profilu i poinformować drugą stronę telefonicznie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Profesjonalistach

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) przyjętym przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 2. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty.
 3. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.).
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
 6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 7. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.

§5. Profile Profesjonalistów, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują nazwę profilu.
 3. Każdy Profesjonalista posiada tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzalne będą usuwane.
 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko pojedynczego Profesjonalisty lub nazwa Placówki świadczącej usługi medyczne lub paramedyczne.
 5. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji placówki. Jeżeli jednostka medyczna ma kilka fizycznych lokalizacji to na każdą z nich przypada oddzielny profil
 6. Każdy Profesjonalista może utworzyć lub potwierdzić swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji. .
 7. Profil utworzony przez Profesjonalistę i potwierdzony przez Administratora oznaczony jest jako „Profil aktywny” i widoczny na portalu dla zwykłych użytkowników.
 8. Na Profilu zweryfikowanym Profesjonalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie
  2. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników,
 9. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty o tym fakcie.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. W celu rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie rejestracja.php lub rejestracja-specjalista.php.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Profesjonalistom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Profesjonalisty, chyba że zażąda tego uprawniony organ.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Profesjonalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel:
  1. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Profesjonalisty na ich prezentację w Profilu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach, oraz informacji handlowych.
 8. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 10. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów
 11. Na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik lub Profesjonalista otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację konta i umożliwia logowanie.
 12. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 13. Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel może rozwiązać umowę poprzez zgłoszenie Administratorowi chęci skasowania swojego konta. Skasowanie konta przez Administratora nie powoduje usunięcia jego Profilu.
 14. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Profesjonalistę.
 2. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś do moderacji". .
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Profesjonalisty w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: reklamacja@lekarzewregionie.pl
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 5. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 6. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników oraz Profesjonalistów o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik i Profesjonalista ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

 

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Audio-Med Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Teatralna 7a, 40-003 Katowice.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Na tej stronie używamy ciasteczek, aby lepiej działała. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Więcej tutaj.
akceptuję